Duben 2011

test

1. dubna 2011 v 17:58 | mia97 |  obehová sústava
Test obehová sústava
1- Čo tvorí obehovú sústavu ?-----------------------------------------------------------.
2- Napíš aké poznáš typy ciev :--------------------------------------------------------------.
3- Napíš aké sú funkcie obehovej sústavy:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
4- Zložky krvi :----------------------------------------------------------.-
5- Krvné skupiny :----------,----------,------------,----------------.
Objaviteľ :------------------------------------.
Univerzálny darca :------------------------
Univerzálny príjemca : -----------------
6- Doplň údaje o srdci :srdce_________ sval . Má ------- časti :-------------------------
Obaľujú srdce a zabezpečujú jeho výživu? ---------------------------------
7- Opíš krvný obeh --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
8- Čo je tep? -------------------------------------------------------------------
9- Čo je EKG? ----------------------------------------------------------------
10- Napíš čo vieš o slezine :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

nervová sústava

1. dubna 2011 v 17:44 | mia97 |  nervová sústava
Stavba nervovej sústavy
Stavebnými jednotkami nervovej sústavy sú milióny vzájomne prepojených nervových buniek - neurónov. Činnosť neurónov je porovnateľná s činnosťou drôtov vedúcich elektrický prúd v zložitých elektronických prístrojoch. Neuróny zachytávajú nervové signály (vzruchy) v určitej časti ľudského tela, vedú ich do inej časti tela, kde sú spracovávané signály (iné vzruchy) prevedené do iných neurónov.

Neuróny sú špeciálne bunky, ktoré sa môžu ľahko poškodiť pri zranení, infekciách, tlakom, pôsobením chemických látok alebo nedostatkom kyslíku. Keď sú nervové bunky raz zničené, už nikdy nemôžu byť obnovené, a preto akékoľvek poškodenia nervovej sústavy majú veľmi vážne dôsledky. Nervovú sústavu delíme na dve navzájom úzko prepojené a spolupracujúce časti. 1 tzv.centrálny nervový systém, je tvorený mozgom a miechou.
2 tzv. periférny nervový systém, je tvorený z nervových tkanív ležiacich mimo centrálnej nervovej s.

Centrálny nervový systém
Mozog a miecha spoločne tvoria centrum pre zpracovanie a vyhodnocovanie vzruchov prechádzajúcich nervovou sústavou.

Miecha
Samotná miecha je približne oválny, asi 40 cm dlhý stĺpec nervového tkaniva. Miecha je uložená vo vnútri chrbtice a prechádza od mozgu až k prvému bedrovému stavcu. Miecha plní dve dôležité funkcie. Slúži ako dvojsmerný systém vedenia medzi mozgom a periférnym nervovým systémom. Vedenie je tvorené senzitívnymi a motorickými dráhami, ktorých vlákna vedú v zväzkoch až do mozgu. Jednotlivé vlákna prebiehajú chrbticou v rôznej dĺžke.

Mozog
Mozog sa skladá z troch hlavných častí - mozgového kmeňa, koncového mozgu a mozočku. Mozgový kmeň je pokračovaním miechy. Koncový mozog je na mozgový kmeň nasadený podobným spôsobom, ako sedí veľká čiapka na hlave. V ňom sa uskutočňuje väčšina z vedomej duševnej činnosti. Vzadu pod koncovým mozgom je mozoček. Aj keď veľa senzitívnych neurónov v mozgu končí a veľa motorických neurónov v mozgu tiež začína, väčšinu hmoty mozgu tvoria interneuróny - neuróny, ktoré informácie triedia, analyzujú a uchovávajú.

Neuróny
Neurónové bunky - neuróny - sú základnými funkčnými jednotkami celej nervovej sústavy, a preto si zaslúžia väčšiu pozornosť, ako sme im doteraz venoveli. Tak isto je potrebné sa zmieniť o tom, že v nervovej sústave môžeme nájsť aj iné druhy buniek ako neuróny. Ďalším pomerne obvyklým druhom buniek sú neurogliá, čo znamená "bunkové lepidlo". Úlohou týchto buniek je držať neuróny pohromade, spevňovať ich a chrániť, ale tiež ich vyživovať. Neuróny sa nemôžu množiť, a preto aby mohli prežiť, musia byť podporované inými bunkami

vylučovacia sústava

1. dubna 2011 v 17:38 | mia97 |  vylučovacia sústava
VYLUČOVACIA SÚSTAVA

Vylučovacia sústava sa skladá z obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry

FUNKCIA:
odstrániť z tela škodlivé produkty metabolizmu a nadbytočnú vodu
udržiavať homeostázu

4. OBLIČKY (RENES) - NEFRÓN - je ich základnou stavebnou a funkčnou jednotkou - má 2 časti:
 1. MALPIGHIHO TELIESKO - Bowmanov vačok; glomerulus = klbko kapilár
 2. SYSTÉM KANÁLIKOV - stočený kanálik 1. rádu; Henleho slučka; stočený kanálik 2. rádu → ústi do zberného kanálika → ten do močovodu → ten do moč. mechúra
TVORBA MOČU:
 • telové tekutiny sa zbavujú odpadových látok filtráciou v glomerule
 • krv, kt. postupne preteká obličkami sa najprv filtruje v Malpighiho teliesku cez glomerulus pod veľkým tlakom do Bowmanovho vačku
 • prefiltrovaná tekutina = PRIMÁRNY MOČ (PM) - obs. rovnaké látky ako plazma, okrem B
 • PM ide do systému kanálikov - tu dochádza k vstrebávaniu látok z PM späť do krvi
 • vstrebáva sa: glukóza, aminokyseliny, H2O
 • tak vzniká SEKUNDÁRNY MOČ (definitívny) - zhromažďuje sa močovom mechúre; obs.: H2O, anorganické látky, organické látky → zlúčeniny dusíka: močovina (u cicavcov), kys.močová (vtáky a plazy), amoniak (vodné živočíchy)
OSMOREGULÁCIA: základný mechanizmus obličiek, pomocou kt. si živočíchy optimalizujú osmotický tlak vnút. prostredia, tak udržujú homeostázu
 • súvisí s príjmom a výdajom soli
 • osmoregulačné mechanizmy tak upravujú obsah soli, kt. sa v tele zhromažďuje
 • pri sladkovodných rybách majú osmoregulačnú fciu obličky vylučovaním nadbytočnej H2O
 • morské ryby vylučujú vodu povrchom tela a žiabrami vylučujú soli
 • niektorým živočíchom sa vyvinuli pomocné vylučovacie orgány, ktorými sa zbavujú nadbytočných solí, napr: nosová žľaza krokodílov
 • suchozemské živočíchy šetria H2O, a preto majú relatívne málo moču
- na vylučovaní látok sa podieľa aj koža - potné žľazy vylučujú POT - podobné zloženie ako moč
- termoregulácia
- vylučovanie škodlivín

spracovala : mia97